תנאיי שימוש

משתמשים יקרים,

מערכת ההנגשה באמצעות רכיב נגישות ANDI-UA הוקמה ומופעלת על ידי חברת יו. איי. יוזר אקססיביליטי בע"מ כדי לאפשר הנגשת אתרים בדרך נוחה ומהירה.

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש במערכת ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies) שלנו. אלו התנאים החלים על המשתמשים באפליקציה ועל התקשרויות בינינו, בין היתר בכל הנוגע לטיפול ושימוש במידע פרטי.

לתשומת ליבכם, השימוש במערכת על ידכם, לרבות עיון בחומרים בה, יעיד על הסכמתכם ואישורכם את הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies).

תנאי תקנון האפליקציה, מדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד.

בברכה,

יו. איי. יוזר אקססיביליטי בע"מ

להלן תמצית השירות ותנאי השימוש, אשר אינה באה במקום תנאי השימוש המלאים המפורטים בהמשך ומחייבים את המשתמש:

1.        מטרת המערכת היא הנגשת אתרים באמצעות רכיב ANDI-UA.

2.        השימוש באפליקציה כפוף להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ומדיניות ה'עוגיות' (Cookies). אין לעשות שימוש באפליקציה אם אינך מסכים לתנאי התקנון.

3.       שינוי תנאי הסכם זה ייעשה בהודעה שתישלח על ידי החברה למשתמש. המשך זכות השימוש יהיה כפוף לאישור ההסכם המתוקן על ידי המשתמש.

4.        כדי להשתמש באפליקציה על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות.

5.       כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות יוצרים) באפליקציה והתוכן שפורסם בה על ידי מפעילת האפליקציה יהיו בבעלותה הבלעדית של מפעילת האפליקציה.

6.       בעצם השימוש במערכת כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש במערכת מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available) ללא כל אחריות והתחייבות מצד החברה.

7.       המערכת הנה פלטפורמה להנגשת אתרים והחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל הנגשה שבוצעה באמצעות המערכת. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תאפשר הנגשת אתר כזה או אחר, באופן מלא או חלקי, וכן כי הנגשה כזו או אחרת תתבצע בהתאם לדין ו/או תקן כלשהו או תעמוד בהם.

8.       תמיכה למשתמשים תינתן באופן ובאמצעים המפורטים בתנאי השימוש.

9.        כל תוצרי השימוש במערכת שנוצרו כתוצאה משימוש ביישומים במערכת, לרבות קבצי הנגשת אתרי אינטרנט שייצור המשתמש באמצעות המערכת במהלך תקופת ההסכם, יהיו בבעלות בלעדית של החברה.

10.    החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, או נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בשימוש במערכת ו/או הנובע מהשימוש במערכת, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של המערכת.

11.    זכות השימוש תהיה בתוקף למשך תקופת המנוי שרכש המשתמש. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות ולסיים את ההתקשרות בכל עת, ככל האפשר בכפוף להודעה מראש למשתמש.

12.    הסכם זה, לרבות זכות השימוש המוענקת מכוחו, לא יהיה ניתן לביטול על ידי המשתמש לפני תום תקופת השימוש שהוסכמה עם החברה, למעט כאמור במפורש בתנאי השימוש.

13.    לא יינתנו החזרים וזיכויים, למעט כאמור במפורש בתנאי השימוש.

14.    כל תביעה של מפעיל בגין כל עילה נגד מפעילת האפליקציה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למזמין עליה לראשונה.

15.    אפליקציה זו משתמשת בעוגיות ("Cookies") ובגלישה באפליקציה הנך מסכים לכך (ראה פירוט במדיניות הפרטיות והעוגיות).

 

 

 

תנאי שימוש

 1. הגדרות
  1. "האתר" – אתר החברה (כמוגדר להלן) בכתובת https://system.user-a.co.il
  2. "ההסכם" – תנאי השימוש להלן ומדיניות הפרטיות והעוגיות.
  3. "המערכת" – מערכת אשר באמצעותה ניתן לבצע הנגשה לאתרי אינטרנט באמצעות הרכיב (כמוגדר להלן), ואליה ניתן להתחבר מרחוק באמצעות האתר.
  4. "החברה" – UA – User Accessibility Ltd.
  5. "הרכיב" – רכיב השייך לחברה ומכונה 'Andi UA', המאפשר הנגשת אתרים באמצעות התאמת פונקציות שונות באתר אינטרנט בו הותקן.
  6. "זכות השימוש" – כמוגדר בסעיף ‎4 להסכם.
  7. "משתמש" – כל אדם שיקבל זכות שימוש במערכת מהחברה לפי תנאי ההסכם, לרבות משתמש ראשי (כהגדרתו להלן) ומשתמש משנה (כהגדרתו להלן).
  8. "משתמש משנה" – כמוגדר בסעיף ‎3.2 להסכם.
  9. "משתמש ראשי" – כמוגדר בסעיף ‎3.1 להסכם.
  10. "תוכן" – כל תוכן המועלה למערכת בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט, הדרכות מצולמות, מדריכים כתובים וקטעי קוד לדוגמה.
 2. התקשרות בהסכם
  1. כדי להתקשר בהסכם על המשתמש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית להתקשר בהסכם. שימוש במערכת על ידי משתמש שאינו בן 18 או שאינו כשיר להתקשר בהסכם מהווה אישור מטעם המשתמש כי קיבל את אישור האפוטרופוס שלו להתקשר בהסכם כדי לקבל זכות שימוש במערכת. ככל שמשתמש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר להתקשר בהסכם ולא קיבל את אישור האפוטרופוס שלו – השימוש במערכת על ידו אסור.
  2. השימוש במערכת מותר רק למי שמקבל את תנאי ההסכם. קבלת תנאי ההסכם הנה מעצם שימוש המשתמש במערכת.
 3. המערכת והשימוש בה
  1. במערכת יהיו קיימות הפונקציות המפורטות בלינק הבא: https://system.user-a.co.il/listoffuns (להלן: "פונקציות ההנגשה"), שיאפשרו למשתמש לבצע באמצעותן הנגשת אתרי אינטרנט כאמור לעיל.
  2. השימוש במערכת כפוף לרישום ולמסירת פרטים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה (לא חובה), כתובת (לא חובה) ופרטי דפים המנוהלים ברשתות חברתיות (לא חובה).
  3. לפני תחילת השימוש במערכת המשתמש יידרש לבצע הליך רישום. זהות המשתמש תאומת באמצעות הליכים שונים ויתכן כי יידרש מהמשתמש אמצעי זיהוי נוסף, והכל לפי שיקול דעת החברה. ייתכן והחברה תאמת את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ותישלח התראה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסופקה על ידו. הודעה זו עשויה להכיל מידע או קישור לאימות זהות המשתמש כבעליה של כתובת הדואר האלקטרוני.
 4. זכות השימוש
  1. בכפוף לתנאי הסכם זה ובהסתמך על הצהרות המשתמש לפי הסכם זה, החברה מעניקה למשתמש זכות שימוש מוגבלת, לא בלעדית, ניתנת לביטול, אישית ובלתי ניתנת להעברה וכפופה לתשלום (כמפורט בהסכם זה) לשימוש במערכת , אך ורק לצורך הנגשת אתרי אינטרנט באמצעות פונקציות ההנגשה (להלן: "זכות השימוש").
  2. השימוש במערכת יתבצע באמצעות חיבור מרחוק למערכת המצויה בשרתים בהם החברה עושה שימוש.
  3. השימוש במערכת.
   1. השימוש במערכת יהיה אישי, באמצעות שם משתמש וסיסמה (להלן: "פרטי שימוש") שיימסרו למשתמש שרכש את זכות השימוש מהחברה (להלן: "משתמש ראשי").
   2. בעת קבלת זכות השימוש, המשתמש הראשי יקבל זכות שימוש עבור משתמש אחד בלבד כמשתמש מנהל (Admin).
   3. המשתמש הראשי יוכל לרכוש מהחברה זכויות שימוש עבור משתמשים נוספים, בכפוף לכך שהמשתמשים הנוספים יהיו עובדיו או ספקי שירות שלו דרך קבע וישתמשו במערכת לצורך פרויקטים שיוגדרו על ידי המשתמש הראשי בלבד (להלן, כל אחד: "משתמש משנה") בכפוף לתשלום נפרד, כמפורט במחירון המופיע בלינק הבא:https://system.user-a.co.il/payment/prices (להלן: "המחירון"). הרכישה בפועל של זכויות שימוש עבור משתמשים נוספים תתבצע על ידי משתמשים שיוגדרו כמשתמשי מנהל (Admin), כמפורט להלן.
   4. המשתמש הראשי יהיה רשאי לבחור מהו סוג משתמש המשנה שעבורו ירכוש זכות שימוש, כמפורט להלן:
    1. משתמש מנהל (Admin) – יהיה רשאי להפעיל את כל האפשרויות הקיימות במערכת, לרבות להוסיף ולהסיר משתמשי משנה מכל סוג (במסגרת העלות הנפרדת כאמור), להוסיף/להסיר דומיינים ותת-דומיינים, לשלוט בקבלת אי-מיילים, לטפל בסוגיות פיננסיות, לצפות בזמני עבודה על הנגשת אתרים באמצעות המערכת, צפייה בשלב בו מצויה הנגשת אתר במסגרת תהליך העבודה המובנה במערכת (מסך "צעד אחר צעד"), צפייה בסטטיסטיקות ניתור, להעניק הרשאה להנגיש אתר כזה או אחר לעובדיו או ספקי שירות שלו דרך קבע (שנרכשה עבורם זכות שימוש) וביצוע גיבוי של אתר (ומחיקת הגיבוי הקודם).
    2. משתמש מפתח – יהיה רשאי לבצע רק פעולות הנגשה, ניטור, יצירת פנייה לתמיכה והתכתבות עם נציג תמיכה (בכפוף למנוי מתאים), דיווח על תקלות, לצפות ברשימת פרויקטים, לערוך פרופיל אישי, לצפות בפרופיל החברה, שימוש במערכת מסרים פנימית בין המשתמשים שתחת אותו משתמש ראשי ושינוי תמונה ביחס לאתר אליו יש לו הרשאה לבצע הנגשה במערכת.
    3. משתמש צופה – יהיה רשאי לצפות בנתונים סטטיסטיים בנוגע להנגשת האתר מתוך לינק שישלח אליו על ידי משתמש אחר המורשה לשלוח אליו נתונים אלו, מבלי לבצע כל פעולה באמצעות המערכת.
    4. כל משתמש מתחייב לבצע אך ורק את הפעולות אותן הוא מורשה לבצע לפי האמור בסעיף זה, אף אם המערכת תאפשר ביצוע פעולות נוספות מכל סיבה. מובהר כי אין למשתמש הרשאה לבצע פעולות שאינן במסגרת האמור לעיל ובהתאם לסוג המשתמש שהוגדר לו.
   5. המשתמש לא יעביר לאחרים את זכות השימוש במערכת, ובכלל זה את פרטי השימוש (שאותם ישמור בסודיות), ללא אישור החברה מראש ובכתב, למעט לפי הסכם זה. במידה ונודע למשתמש כי נעשה שימוש בפרטי השימוש ללא אישור, הוא נדרש להודיע על כך בכתב מיידית לחברה.
   6. המשתמש הראשי בלבד יהיה רשאי לסגור את החשבון והפסקת השירות מול החברה.
 5. תמורה
  1. המשתמש הראשי ירכוש מהחברה מנוי לשימוש במערכת וישלם לחברה דמי שימוש חודשיים בתמורה לקבלת זכות השימוש לפי המנוי שירכוש, והכל כמפורט במחירון (להלן: "דמי השימוש"). מובהר כי כל דומיין וכל תת-דומיין יחוייב בדמי שימוש בנפרד.
  2. דמי השימוש ישולמו לחברה בהתאם למחירון ולשירות שירכשו, כאשר התשלום יבוצע בתחילת התקופה הרלוונטית לשירות וכתנאי לאספקת השירות.
  3. התשלומים המפורטים במחירון כוללים מע"מ, אלא אם יצוין אחרת.
  4. תשלומים שלא ישולמו במועדם לפי הסכם זה יישאו ריבית פיגורים בסך של 1% לחודש החל ממועד התשלום לפי הסכם זה ועד למועד התשלום בפועל.
 6. תמיכה; כתיבת קוד
  1. תמיכה.
   1. שירותי תמיכה יינתנו עבור תפעול המערכת בלבד. הדרכות פרטניות בנושאי הנגשה יתבצעו בתיאום עם החברה ובכפוף לתשלום נפרד עבור כל הדרכה, כמפורט במחירון.
   2. שירותי תמיכה יינתנו באמצעות דואר אלקטרוני או מערכת תמיכה פנימית בלבד, כמפורט בסעיף ‎16 להלן או באמצעות טופס ליצירת קשר או באמצעות פורום ייעודי, בשעות העסקים הרגילות של החברה.
   3. בכפוף להסכמת החברה, המשתמש יהיה רשאי לרכוש בתשלום חודשי נוסף חבילת ייעוץ טלפונית לפי עלות שעת ייעוץ טלפוני, כמפורט במחירון. רכישת חבילת ייעוץ טלפונית כרוכה בחיוב מינימאלי של שעת תמיכת טלפונית אחת (בין אם נעשה שימוש בה ובין אם לאו). ככל שיינתן ייעוץ טלפוני מעל לשעה, המשתמש יחוייב לפי מספר שעות (או חלקי שעות) הייעוץ הטלפוני שנוצלו על ידו בפועל.
   4. תקלות. תקלה שנוצרה באתר שיונגש על ידי המשתמש ומקורה במערכת תטופל על ידי החברה לפי לוח זמנים סביר שייקבע על ידי החברה. תקלה שנוצרה באתר ומקורה במשתמש תטופל בכפוף לתשלום נוסף בלבד, כמפורט במחירון.
  2. כתיבת קוד.
   בכפוף להסכמת החברה, המשתמש יהיה רשאי לרכוש בתשלום חודשי נוסף חבילת כתיבת קוד הנגשה לפי עלות שעת ייעוץ לכתיבת קוד, כמפורט במחירון. רכישת חבילת כתיבת קוד הנגשה כרוכה בחיוב מינימאלי של שעת תמיכה אחת (בין אם נעשה שימוש בה ובין אם לאו). ככל שיינתן ייעוץ מעל לשעה, המשתמש יחוייב לפי מספר שעות (או חלקי שעות) הייעוץ שנוצלו על ידו בפועל.
 7. הצהרות והתחייבויות הצדדים
  1. הצדדים מצהירים ומתחייבים כי אין להם כל מניעה, חוזית ו/או אחרת, להתקשר בהסכם זה.
  2. החברה מצהירה ומתחייבת כי היא בעלת כלל הזכויות במערכת וכי היא רשאית להעניק את זכות השימוש למשתמש לפי תנאי הסכם זה.
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב כדלקמן:
   1. כי יהיה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה שתתבצע במערכת באמצעות פרטי השימוש שיימסרו לו.
   2. כי ישתמש במערכת בתום לב, כחוק ובכפוף לתנאי הסכם זה.
   3. כי לא ישתמש במערכת בשרתים פרטיים ו/או תחנות עבודה מקומיות שלו.
   4. כי לא ישבש את תפקוד המערכת ו/או יפגע בה בכל צורה שהיא, לרבות באמצעות הכנסת וירוסים למערכת ו/או פריצה למערכת.
   5. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו בדבר הגבלת אחריות של החברה, המשתמש יהיה האחראי הבלעדי להנגשת אתרים שביצע באמצעות המערכת.
  4. בנוסף על האמור בסעיף 7.3 לעיל, משתמש ראשי מצהיר ומתחייב כדלקמן:
   1. כי יהיה אחראי לכלל מעשיהם ו/או מחדליהם של משתמשי המשנה;
   2. כי ישתמש במערכת במסגרת מטרות הפרויקט שעבורו נרכשה זכות השימוש.
  5. בנוסף על האמור בסעיף 7.3 לעיל, משתמש משנה מצהיר ומתחייב כי זכות השימוש שלו כפופה לכך שישתמש במערכת במסגרת עבודתו ו/או שירותיו עבור המשתמש הראשי בלבד.
 8. העלאת תוכן למערכת על ידי החברה
  1. החברה תעלה מעת לעת כל תוכן שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.
  2. אין בהעלאת תוכן על ידי החברה בכדי להוות כל המלצה להסתמך עליו או לפעול לפיו ו/או אישור למהימנותו ואין להסתמך על כל חומר המפורסם באתר ללא בדיקה עצמאית לגבי נכונותו וחוקיותו, ובכל מקרה הוא אינו מהווה יועץ ו/או חוות דעת מכל סוג.
  3. החברה תהיה רשאית להסיר תוכן שהועלה על ידה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 9. סליקה
  החברה תשתמש בשירותי צדדים שלישיים כדי לבצע סליקה של אמצעי תשלום. המשתמש מצהיר כי יקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים גם כן. פרטי המשתמש יועברו לצדדים שלישיים כאמור בכפוף להסכמתו בלבד.
 10. תקופת זכות השימוש וסיומה
  1. זכות השימוש תהיה בתוקף למשך תקופת המנוי שרכש המשתמש (להלן: "תקופת זכות השימוש"). על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות ולסיים את ההתקשרות בכל עת, ככל האפשר בכפוף להודעה מראש למשתמש.
  2. הסכם זה, לרבות זכות השימוש המוענקת מכוחו, לא יהיה ניתן לביטול על ידי המשתמש לפני תום תקופת השימוש שהוסכמה עם החברה. המשתמש יהיה מחויב לעמוד באמור בהסכם זה, לרבות בתשלום דמי השימוש, במשך כל תקופת זכות השימוש, למעט אם יוסכם אחרת מראש ובכתב עם החברה.
  3. על אף האמור, ככל שמשתמש התקשר עם החברה בהסכם לשימוש חודשי, משתמש יהיה רשאי להודיע לחברה על רצונו לסיום את השימוש במערכת וההתקשרות ולא לחדשה לחודש נוסף בהודעה מראש ובכתב של לפחות 3 ימי עסקים לפני תום חודש ההתקשרות (כולל באמצעות יישום מובנה במערכת לסיום ההתקשרות). מובהר כי חודש הנו 30 ימי התקשרות ולא חודש קלנדרי המתחיל ביום הראשון בחודש ומסתיים בסופו (לדוגמא: התקשרות ב-10 באפריל מסתיימת ב-10 במאי). הודעת סיום התקשרות שהתקבלה במועד תביא לאי חידוש ההתקשרות לחודש נוסף. הודעת סיום התקשרות שלא התקבלה במועד – תביא לסיום ההתקשרות רק בסיום החודש העוקב, אלא אם יוסכם אחרת עם החברה.

   מובהר כי האמור בסעיף 10.3 הוא חריג לאמור בסעיף 10.2, לעניין משתמשים שהתקשרו עם החברה בהסכם לשימוש חודשי. משתמש שהתקשר עם החברה על שימוש במערכת לתקופה בת כמה חודשים, יחול סעיף 10.2. ולא יהיה ניתן לסיים את ההתקשרות טרם סיום תקופת ההתקשרות שנקבעה.
  4. על אף האמור, ובנוסף לכל הסעדים שעומדים לחברה לפי דין, החברה תהיה רשאית לסיים הסכם זה ואת זכות השימוש מיידית במקרים הבאים:
   1. המשתמש הפר הסכם זה הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך 7 ימים מהמועד שבו החברה הודיעה למשתמש על כך. הפרה יסודית בהסכם זה משמעה הפרת הוראות סעיפים ‎2, ‎4.3, ‎5, ‎7 ו-‎11;
   2. הוגשה לבית המשפט בקשת פשיטת רגל נגד המשתמש, ואותה בקשה לא בוטלה תוך 45 יום מהגשתה;
   3. המשתמש המחה את עסקיו לטובת נושיו;
   4. הוגשה לבית המשפט בקשה נגד המשתמש למינוי כונס נכסים או מנהל מיוחד, זמני או קבוע, לכלל נכסיו או לחלק מהותי מהם, ואותה בקשה לא בוטלה תוך 45 יום מהגשתה.
   5. המשתמש העביר או ניסה להעביר לאחר את זכות השימוש.
   6. המשתמש לא הסכים לשינוי תנאי השימוש, כאמור בסעיף 16 להלן.
  5. במועד סיום הסכם זה תפקע תוקפה של זכות השימוש, ולמשתמש לא תהיה כל זכות שימוש וגישה למערכת ו/או לקבצי ההנגשה, לרבות אפשרות לערוך אתרי אינטרנט שהונגשו על ידו באמצעות המערכת במהלך תקופת ההסכם.
  6. למעט אם יוסכם אחרת עם החברה, עם סיום ההסכם המערכת תנותק מהאתרים אותם הנגיש המשתמש ותופסק הנגשת האתרים באמצעות המערכת.
 11. זיכויים והחזרים
  1. למעט אם החברה החליטה לסיים את ההסכם כאמור בסעיף 10, לא יינתנו זיכויים או החזרים למשתמשים על שימוש בתקופה קצרה מתקופת זכות השימוש אותה רכשו מהחברה.
  2. במקרה בו החברה תסיים את ההסכם כאמור בסעיף 10, החברה תזכה את המשתמש ותחזיר לו את החלק היחסי מתוך דמי השימוש עבור התקופה בה לא עשה שימוש במערכת, בתוך עד 45 ימים ממועד סיום ההתקשרות.
  3. אין באמור בסעיף זה בכדי למנוע מהחברה לעמוד על זכותה לפיצוי המגיע לה מהמשתמש, לרבות קיזוז כל זיכוי או החזר למול נזקים או התחייבויות של המשתמש כלפיה.
 12. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני במערכת, לרבות בתוכן שהועלה אליה על ידי החברה, שמה, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים (כולל עיצובה, חוויית המשתמש בה, יישומיה, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליה), יהיו בבעלותה הבלעדית של החברה והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש.
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמעט כאמור במפורש בהסכם זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור למערכת או תפריט ההנגשה שלה, לרבות התוכן (כולל המדריכים המפורסמים במערכת), קוד המערכת (כולו או חלקו), הממשק שלהם וחוויית המשתמש שלהם.
  3. כל תוצרי השימוש במערכת שנוצרו כתוצאה משימוש ביישומים במערכת, לרבות קבצי הנגשת אתרי אינטרנט שייצור המשתמש באמצעות המערכת במהלך תקופת ההסכם (להלן: "קבצי הנגשה"), יהיו בבעלות בלעדית של החברה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תהיה זכות שימוש בכל תוצר או תוכן שיווצר על ידי משתמש במערכת שלא באמצעות יישומי המערכת, לרבות קוד מחשב שייכתב על ידי משתמש באזורים המאפשרים זאת; וזכות שימוש כאמור הנה לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, לא ניתנת לביטול, ללא חובת תשלום תמלוגים, בכל העולם ובכל מדיה, כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור – זכות להעניק רישיונות משנה ותתי רישיונות, להפיץ, להעתיק, לשדר בפומבי, ליצור יצירות נגזרות וכל פעולה אחרת האפשרית לו הייתה הבעלים של תוצר כאמור.
 13. שימוש בקבצי ההנגשה
  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎11.3 לעיל, החברה תשמור את קבצי ההנגשה במערכותיה ולא תעשה בהם שימוש למעט לצרכי לימוד. על אף האמור, קבצי ההנגשה יהיו זמינים למשתמשים ברכיב החברה, גם לאחר סיום הסכם זה.
 14. הגבלת אחריות ושיפוי
  1. בעצם השימוש במערכת כל משתמש מסכים ומאשר כי השימוש במערכת מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available) ללא כל אחריות והתחייבות מצד החברה. החברה תהיה רשאית להפסיק את השירות בכל עת, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה.
  2. המערכת הנה פלטפורמה להנגשת אתרים והחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל הנגשה שבוצעה באמצעות המערכת. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תאפשר הנגשת אתר כזה או אחר, באופן מלא או חלקי, וכן כי הנגשה כזו או אחרת תתבצע בהתאם לדין ו/או תקן כלשהו או תעמוד בהם. אף גורם אינו רשאי להסתמך על ההנגשה על ידי המערכת בכל צורה ולשום מטרה, לרבות בעל אתר כלשהו, לרבות בקשר לחובת הנגשה לפי כל דין. מובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית בקשר לכל חובת הנגשה והמשתמש לא יעניק כל התחייבות כזו לצד ג' כלשהו.
  3. המערכת עשויה לאפשר הנגשת אתרים באמצעות אוטומציה. כלומר, עשויה לעמוד בידי המשתמש אפשרות להפעיל יישום במערכת שיבצע את הנגשת האתר עבור המשתמש, ללא צורך בביצוע הגדרות על ידי המשתמש. מובהר ומודגש כי הנגשת אתר באמצעות אוטומציה כפופה לאמור בתנאי שימוש אלו, לרבות העדר אחריות החברה בנוגע להנגשה, העדר התחייבות לעמידת ההנגשה בכל דין ו/או תקן ואחריותו הבלעדית של המשתמש להנגשת האתרים שביצע באמצעות המערכת.
  4. המערכת עשויה לאפשר ניטור מידת נגישות אתרים שהונגשו על ידי המערכת, לרבות הפקת דו"חות וקבלת התראות בדבר רמת נגישות האתרים שהונגשו על ידי המערכת (להלן: "נתוני ניטור"). נתוני הניטור יינתנו כמות שהם (As-Is) ועל בסיס זמינות בלבד (as-available), ללא כל אחריות או התחייבות מצד החברה. נתוני הניטור מהווים אינדיקציה אפשרית בלבד לגבי מצב הנגשת האתרים, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ בדבר נגישות אתרים או עמידתם או הלימתם של כל חוק, תקנה, תקן, הוראה וכד' מכל סוג, ואין להסתמך עליהם ככאלו.
  5. החברה אינה מתחייבת כי המערכת תפעל ללא תקלות, כשלים או הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  6. כל שימוש של המשתמש בקטעי קוד שיוצגו על ידי החברה במערכת יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד, וידוע לו כי קטעי הקוד הינם דוגמה בלבד.
  7. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, או נזק לרכוש כזה או אחר הקשור בשימוש במערכת ו/או הנובע מהשימוש במערכת, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של המערכת, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל: בעיות זמינות של המערכת, זמן טעינת אתרים לאחר הנגשתם באמצעות המערכת, שיבוש בטעינת אתרים שהונגשו, אפשרויות הנגשת אתרים באמצעות המערכת ותפקודן. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד החברה.
  8. החברה עושה מאמצים סבירים לאבטח את המערכת מפני תקיפות ו/או פריצות של צדדי ג'. עם זאת, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם עקב פריצה ו/או תקיפה מכל סוג של המערכת, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך.
  9. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עורך דין) ו/או תביעה שתוגש נגדה, אשר נובעים או קשורים להפרת תנאי הסכם זה ו/או לשימוש שיעשה המשתמש במערכת בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה, לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 15. מערכת היחסים בין הצדדים
  מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה היא מערכת יחסים שבין מזמין לספק שירותים, ואין בהוראה מהוראות הסכם זה כדי להצביע שהצדדים להסכם זה שותפים ו/או חברי מיזם משותף ו/או סוכנים האחד של השני ו/או מצויים בכל מערכת יחסים דומה אחרת ו/או מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד.
 16. שינוי תנאי ההסכם
  שינוי תנאי הסכם זה ייעשה בהודעה שתישלח על ידי החברה למשתמש. המשך זכות השימוש יהיה כפוף לאישור ההסכם המתוקן על ידי המשתמש.

  ככל שמשתמש לא יסכים לתנאי השימוש המעודכנים שישלחו אליו על ידי החברה, החברה תהיה רשאית להפסיק מיידית את השימוש במערכת על ידי המשתמש.
 17. יצירת קשר עם החברה
  ניתן ליצור קשר עם החברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected].

  בנוסף, משתמש בעל מנוי מתאים יוכל לפתוח קריאת שירות (ticket) באמצעות המערכת, על ידי מילוי טופס 'פנייה לתמיכה'.
 18. שונות
  1. החברה רשאית להסב את זכויותיה וחובותיה תחת הסכם זה לכל צד שלישי מבלי ליידע את המשתמש ומבלי לקבל את אישורו לכך.
  2. אף ויתור, הנחה, דחייה, מתן ארכה או הימנעות מפעולה מצד החברה ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על-פי האמור בהסכם זה ו/או להסכמה מצד החברה לוויתור על זכויותיה.
  3. כל תביעה של משתמש בגין כל עילה נגד החברה מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע למשתמש עליה לראשונה. לאחר שנה זו ייחשב המשתמש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בהסכם.
  4. הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין הסכם זה הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

 

נוסח ההסכם מעודכן ליום 17 ב4,2019.

 גרסאות קודמות ↞