מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ועוגיות

למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם במדיניות זו או בהסכם הרישיון (כמוגדר להלן), למעט אם ההקשר יחייב אחרת או יוגדר אחרת במדיניות פרטיות ועוגיות זו:

"האתר" – אתר החברה (כמוגדר להלן) בכתובת https://system.user-a.co.il

"החברה" – UA – User Accessibility Ltd.

"המערכת" – מערכת החברה אשר באמצעותה ניתן לבצע הנגשה לאתרי אינטרנט.

"תנאי השימוש" – תנאי השימוש לשימוש במערכת.

"משתמש" – כל אדם שיקבל זכות שימוש במערכת מהחברה לפי תנאי השימוש, לרבות משתמש ראשי (כהגדרתו בתנאי השימוש) ומשתמש משנה (כהגדרתו בתנאי השימוש)..

"תוכן" – כל תוכן המועלה למערכת בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט, הדרכות מצולמות, מדריכים כתובים וקטעי קוד לדוגמה.

 1. התקשרות בהסכם
  כאמור בתנאי השימוש באתר ובמערכת, השימוש במערכת מותר רק למי שמקבל את תנאי מדיניות הפרטיות והעוגיות זו. קבלת תנאי מדיניות הפרטיות והעוגיות הנה מעצם שימוש המשתמש במערכת.
 2. פרטיות
  1. פרטיות המשתמשים במערכת חשובה לחברה והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיותם. על המשתמש להיות מודע לכך שהחברה עשויה לחשוף מידע פרטי שלו לצדדים שלישיים כחלק מהשימוש במערכת ו/או כחלק מהיענות לדרישות חוקים מקומיים, ככל שתידרש לעשות כן. להלן מדיניות החברה בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש במערכת.
  2. במסגרת השימוש במערכת יאספו וישמרו על ידי החברה הפרטים האישיים הבאים, אשר נמסרו על ידי המשתמש: שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני, תאריך לידה (לא חובה), כתובת (לא חובה) ופרטי רשתות חברתיות (לא חובה) (להלן: "מידע אישי"). החברה תהיה רשאית להשתמש במידע אישי בגדר תפעול השימוש של המשתמש במערכת (לרבות לאחר השימוש במערכת) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "Cookies" (כהגדרת מונח זה להלן), כמפורט בסעיף 2.4 להלן.
  3. במסגרת השימוש במערכת המשתמש יהיה רשאי למסור פרטים אישיים של הלקוח של המשתמש, שבבעלותו אתר האינטרנט שיונגש על ידי המשתמש באמצעות המערכת (להלן: "הלקוח"). החברה תהיה רשאית לשמור את הפרטים האישיים של הלקוח שימסרו על ידי המשתמש ויכללו שם מלא, טלפון, דואר אלקטרוני וכתובת ("מידע של הלקוח"). המשתמש יזין במערכת רק מידע של הלקוח אשר המשתמש קיבל מהלקוח אישור למסור אותו לחברה ולאפשר לחברה לעשות בו את השימוש כאמור במדיניות פרטיות ועוגיות זו. מסירת מידע של הלקוח הנה באחריות המשתמש והעלאת מידע כאמור תיחשב כאישור עבור החברה להסכמת הלקוח למסירת המידע והשימוש בו כאמור במדיניות פרטיות ועוגיות זו.
  4. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע של הלקוח כמפורט בסעיף 2.5, בקשר לעניינים הקשורים או נובעים משימוש המשתמש במערכת.
  5. המשתמש מסכים כי החברה תשתמש בפרטים אישיים שלו ושל הלקוח (לרבות לאחר השימוש במערכת), לרבות תשתף אותם עם צדדים שלישיים, אך ורק לצורך המטרות הבאות:
   1. שיפור שימוש המשתמש במערכת ופיתוח מאפיינים נוספים למערכת;
   2. סליקת כרטיס האשראי של המשתמש;
   3. אכיפת מדיניות פרטיות ועוגיות זו ו/או תנאי השימוש, לרבות חקירה של הפרות אפשריות של הוראותיהם;
   4. זיהוי ומניעה של מרמה, וסוגיות טכניות או הקשורות באבטחה;
   5. טיפול בפניות המשתמש ומתן שירות למשתמש, לרבות בעניין תמיכה;
   6. טיפול בטענות אפשריות של המשתמש כי תוכן המפורסם באתר מפר זכויות של צדדים שלישיים;
   7. הגנה על זכויות, רכוש או בטיחות החברה ומי מטעמה או של הציבור;
   8. איסוף, שמירה ו/או ניהול מידע אישי של המשתמש והלקוח באמצעות ספקי שירות של החברה, שייתכן שהינם ממוקמים בחו"ל ולהם חוקי הגנת פרטיות שונים מאלו החלים בישראל, לרבות שירותי בינה מלאכותית של גוגל (Google) ו-IBM.
  6. המערכת תנטר את ההנגשה של אתרים שיונגשו באמצעותה וייאסף מידע כללי על האתרים, לרבות המבנה שלהם. כמו כן, ייאסף מידע אנונימי על גולשי אתרים שיונגשו, לרבות פונקציות שבהן השתמשו הגולשים באתר המונגש, כתובת IP ומיקום גיאוגרפי. המשתמש יהיה אחראי לעדכן את הלקוח על האמור, וכן לוודא כי הלקוח יוסיף התייחסות לאמור במדיניות הפרטיות של האתר המונגש.
  7. החברה תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד'.
  8. המשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה והחברה תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
  9. ככל שהחברה תידרש על ידי רשות מוסמכת לספק מידע אישי של המשתמש, היא תעשה זאת בכפוף לצו שיפוטי או לכל הנחיה חוקית אחרת.
  10. החברה עשויה להשתמש בשירותיהם של צדדים שלישיים, כגון: (א) גוגל (Google) ופייסבוק (Facebook), כדי לאפשר את השימוש במערכת, כגון לצורך ביצוע כניסה למערכת (Log-in); ו-(ב) שירותי שרתים של חברת Intercloud המצויים בגרמניה ושל חברת Cloudflare במדינות בהן היא פעילה ובהתאם למדיניות הפרטיות שלהם (אותה ניתן למצוא בכתובת: https://www.cloudflare.com/privacypolicy) .החברה ממליצה למשתמש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים כאמור.
  11. החברה עשויה להשתמש גם בגוגל אנליטיקס (Google Analytics), כלי של גוגל שעוזר לאתר לנתח את שימוש המשתמש באתר. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור מאוחסן בשרתי גוגל, לרבות ה-IP של הגולש והכתובת של עמוד האינטרנט שבו המשתמש גולש. לפי הידוע לחברה, גוגל משתמשת במידע כאמור כדי להעריך את השימוש של המשתמש באתר, וכדי לייצר דוחות למפעילי אתרים לגבי פעילות האתר והשימוש באינטרנט. גוגל יכולה גם להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים ככל שיידרש לפי חוק או אם צדדים שלישיים כאמור מעבדים את המידע עבור גוגל. לפי הידוע לחברה, גוגל לא תקשר בין ה-IP של המשתמש לבין כל מידע אחר בבעלות גוגל. ניתן למצוא את הנוסח המלא של תנאי השימוש בגוגל אנליטיקס בכתובת הבאה: https://www.google.co.il/analytics/terms/us.html.
  12. החברה משתמשת במערכות אבטחה מקצועיות כדי להגן על המידע הנאסף לפי מדיניות פרטיות זו. שירותים כאמור יכללו בדיקות תקופתיות וגיבויים. עם זאת, על אף שהחברה מוכוונת לאבטחת המידע הנאסף כאמור ועושה מאמצים להגן עליו, החברה לא תהיה אחראית לכל כשלי האבטחה שעשויים להיגרם והם מעבר לשליטתה.
  13. המשתמש רשאי לבקש מהחברה לצפות במידע שנאסף עליו, למחוק אותו או לשנותו באמצעות פנייה לחברה בכתובת המייל הבאה בלבד [email protected], והחברה תעשה מאמצים סבירים למלא אחר בקשת המשתמש, בכפוף לחוק החל.
  14. למעט אם המשתמש או הלקוח יורה לחברה אחרת, החברה תהיה רשאית לשמור את המידע האישי של המשתמש והלקוח ככל שיידרש למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, בכפוף למותר לפי החוק החל. החברה תהיה רשאית לשמור מידע לא מזהה של המשתמש לתקופה בלתי מוגבלת.
 3. עוגיות ("Cookies")
  1.  כמו מרבית האתרים, האתר והמערכת משתמשים בעוגיות ("Cookies") - קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש ומאפשרות לחברה או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש, לנתח את פעילות המשתמש באינטרנט, ולספק חווית גלישה נוחה יותר ושימוש נוח יותר במערכת. כמו כן, העוגיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האפליקציה להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  2. בנוסף, העוגיות יכולות לשמש צדדים שלישיים, למשל גוגל, להציג חומר שיווקי למשתמש באתרי אינטרנט אחרים שהמשתמש ביקר בהם.
  3. האתר והמערכת משתמשים ב-“Session Cookies” אשר נמחקות לרוב כאשר משתמש עוזב את האתר ואת המערכת או סוגר את הדפדפן, ו-“Persistent Cookies” (עוגיות זיכרון) שמאוחסנות במחשב המשתמש וניתנות למחיקה על ידי המשתמש. השימוש בעוגיות זיכרון נעשה כדי לאפשר זיהוי מהיר של המשתמש.
  4.  כל משתמש רשאי לשנות את ההגדרות של הדפדפן שלו כך שהעוגיות לא יפעלו על המחשב שלו. בנוסף, כל משתמש רשאי למחוק עוגיות המאוחסנות על המחשב שלו בכל זמן. המשתמש מצהיר כי הוא מבין שהפסקת פעילות העוגיות או מחיקתן משמעה שהאתר והמערכת לא יותאמו להעדפותיו האישיות של המשתמש או לחלופין המערכת לא תעבוד באופן מלא או חלקי.
  5. שינוי ההגדרות של העוגיות ו/או חסימתן עלולה לפגוע בחוויית המשתמש וכן עלולה לפגוע או למנוע שימוש במאפיינים מסוימים של האתר והמערכת.
  6. ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא באתר: allaboutcookies.org ו-www.networkadvertising.org.
  7. מעצם גלישה באתר ושימוש במערכת המשתמש מסכים לשימוש האתר והמערכת בעוגיות.
 4. כללי
  מדיניות זו, האתר והמערכת (לרבות כל הקשור בהם, למשל זמינותם והממשק שלהם) עשויים להשתנות, להיות מוחלפים ומותאמים, כולם או חלקם, לפי החלטתה הבלעדית של החברה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

 

נוסח מעודכן ליום 15 ב4 2019.גרסאות קודמות ↞